Milli Savunma Bakanlığı 2024 yılı içerisinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bünyesi için 25 bin uzman erbaş alımı yapacak. 
Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, Bakım, İkmal, Mühimmat, Sıhhiye ve Veteriner sınıfları için toplamda 25 bin uzman erbaş alımı yapılacak.
 

İşte başvuru detayları; 

Uzman erbaş olmak isteyen adaylar, başvuruları 03.06.2024 tarihinde saat 11.00'dan 30.06.2024 tarihinde saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Kayseri’de Kurban Bayramı İçin Onlara İzin Yok! Kayseri’de Kurban Bayramı İçin Onlara İzin Yok!

Başvurular, Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. 

Dikkat!
milli savunma bakanlığı internet sitesi dışında yapılan başvuruların dikkate alınmayacağı duyuruldu.

Başvuru sonuçları uzman erbaş olmak isteyen adaylara milli savunma bakanlığı adresi üzerinden ilan edilecektir

İşte Başvuru Şartları!


(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,
(2) 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak 
(01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
(3) Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak, 
(4) Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu 
olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak), uzman çavuş 
adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini 
yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),
(5) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi 
üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Haziran 2019 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
(6) Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik 
tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve Ek-2’de yer alan “Uzman Erbaş Olacaklar 
İçin Nitelik Belgesi”ni olumlu olarak almak (bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),
(7) Sözleşmeli erbaş ve erlerden;
(a) Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev yapıyor olmak,
(b) Başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süresi 
içinde olmak,
(c) 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve 
daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir), 
(ç) Müteakip sözleşme dönemi içerisinde olup başvuruları uygun görülenlerin, uzman erbaş 
temel eğitimine sevk edilinceye kadar sözleşmeli er/erbaş görevine devam ediyor olmak ve Ek-2’te yer 
alan “Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi”ni olumlu olarak almak (bu belgenin “Uzman Erbaş 
Olur” kanaatli olması gereklidir),
(d) Başvuru yaptığı tarihte sözleşme süresini doldurmuş ve sözleşmesini yenilemeden ayrılmış 
olanlar için 3’üncü madde, a fıkrası, 2’nci bentte belirtilen yaş şartı uygulanacak [2024 yılının Ocak ayının
ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir)],
(8) Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış veya 
çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya ortaöğretim 
kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,
-3-
(9) Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların 
adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında 
görevli iken buralardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev yapmıyor olmak [başvuru yapan 
tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından 
sorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların işlemleri hangi aşamada olursa 
olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir],
(10) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
(11) Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi kendi kusuru nedeniyle idarece 
feshedilmemiş olmak [başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile 
J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, sözleşmeleri kendi kusurlarından dolayı feshedilmiş 
olan adayların işlemleri, hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir],
(12) Yapılacak yazılı sınav, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, mülakat aşamalarından 
başarılı olmak ve belirlenen kontenjana girmek,
(13) Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
(14) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından otuz günden daha 
fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,
(15) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya 
mahkûm edilmemiş olmak,
(16) Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri 
bırakılması karar verilse veya affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve 
nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan 
yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, 
fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar 
ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet 
sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre 
itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 
Sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,
(17) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat
ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’inci maddesinde 
belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis 
cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,
(18) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının 
manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde 
bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş 
olmak,
(19) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen 
çalışmıyor olmak,
(20) Terör örgütlerine veya Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar 
verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,
(21) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
(22) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya 
görmüyor olmak

(23) Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden 
TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği 23’üncü maddesinde belirtilen esaslar 
çerçevesinde “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak, uzman erbaşlığa elverişli 
olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla kanıtlamak, ayrıca branş 
özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak, 
(24) En az 164 cm en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, Ek-3’te yer alan boy ve kilo 
oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. 
Boy, çıplak ayakla ölçülür)

Kaynak: haber merkezi