Kayseri'de Biletler Tükendi! İşte Metropol Kentlere Gitmenin Yolları Kayseri'de Biletler Tükendi! İşte Metropol Kentlere Gitmenin Yolları

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19.’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 9 ay 15 gün süreyle 1 adet binek, 6 adet minivan tipi taşıtın kiralanması işi hizmet alımı ihale edilecek ve teklifler sadece EKAP üzerinden alınacak. İhaleye katılacaklar için ise sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekiyor. İhale ilanında teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler hakkında ise, “Tüzel kişilerde isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri ve ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72. Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir” ifadeleri yer aldı.

Yapılacak ihaleye son teklif verme günü 27 Şubat 2024 saat 10.30 olarak belirtilirken, işe başlama tarihi 17 Mart 2024 ve işin bitiş tarihi ise 31 Aralık 2024 olarak belirtildi.

Kaynak: İHA