Bedeli Çok Ağır Oluyor! Gelecek Dev Zamla Beraber 219 Bin TL Olacak… Bedeli Çok Ağır Oluyor! Gelecek Dev Zamla Beraber 219 Bin TL Olacak…

Kayseri’nin 1976’dan beri faaliyet gösteren dev firması Yataş A.Ş. genel kurula gitme kararı aldı. Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, 27 Haziran Perşembe günü 2023 yılına ait faaliyetlerin değerlendirileceği Olağan Genel Kurulu’nu yapacak.
Yataş A.Ş. yapılacak olan Olağan Genel Kurul ile ilgili verilen ilan şu ifadelere yer verdi; 

“Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.06.2024 Perşembe günü, saat 14.00’te Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No:14/1 Kartal/İstanbul adresinde yapılacaktır ve ekli gündem maddeleri görüşülecektir. Şirketimiz pay sahipleri, olağan genel kurul toplantısına fiziki olarak veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilecektir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.

Bu nedenle, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS) üzerinden işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK e-Yatırımcı Bilgi Merkezi’ne kaydolmaları gerekmektedir. MKK e-Yatırımcı Bilgi Merkezi’ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri ve temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün değildir. Ayrıca kimlik ve ortaklık paylarına ilişkin bilgilerinin gizlenmesini tercih eden ortaklarımızın, genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30’ a kadar, ilgili “kısıtlamaların” kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

E-GKS üzerinden elektronik ortamda olağan genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama, oy kullanım usul ve esasları hakkında MKK’nın internet sitesinden (https://www.mkk.com.tr) bilgi alabilirler. Vekaleten katılacakların 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.

Yataş Genel Kurul (2) (1)

E-GKS üzerinden elektronik yöntem ile atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Tebliğde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Fiziken yapılacak genel kurul toplantısına gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri noter tasdikli vekaletname asıllarını, E-GKS üzerinden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler. Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Raporuna, Finansal Tablolar ile Dipnotlarına, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporuna, yönetim kurulunun kar dağıtım teklifine, olağan genel kurul gündemi ile bilgilendirme dokümanına toplantı tarihinden asgari 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformun’dan, şirket merkezinden ve internet sitesinden (www.yatasbedding.com.tr) ulaşılabilecektir.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. maddesi gereğince olağan genel kurul toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir. Sayın ortaklarımızın toplantıya bizzat ya da vekilleri vasıtasıyla katılmaları rica olunur” denildi.

Kaynak: İHA